สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 63 55
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   2 พ.ย. 61 158
งบฐานะการเงิน ๕๘   24 พ.ย. 58 282