E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านขาม-บ้านไผ่ พร้อมกำจัดวัชพืชข้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ฟอร์ด บบ ๙๗๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำคันสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถโตโยต้า ทะเบียน กค ๔๕๑๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดปั๊มน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อคลอรีนและสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศพด. บ้านสังข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง,สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่องระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างโครงการลงหินลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างโครงการลงหินลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างโครงการลงหินลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านไผ่ ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บของพร้อมฝ้าเพดานอาคารเอนกประสงค์และห้องทำงานกองช่าง พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านอีเตี้ย-บ้านขาม บริเวณคอสะพานท่อลอดเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง ให้กับ ศพด.จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง ให้กับโรงเรียนจำนวน ๓ แห่ง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64
ซื้อสารส้ม,คลอรีน,ปูนขาวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๙๗๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในการเตรียมรับเสด็็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในการเตรียมรับเสด็็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในการเตรียมรับเสด็็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน บบ ๙๗๗๐ ร้อยเอ็ด 7 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ซ่อมแซมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานบ้านไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 64